ประเภทสินค้า :   รุ่นสินค้า :    Click for search    Thai  Eng
ใบสมัครงาน
ตำแหน่งที่สมัคร :  วันที่ : 
คุณสมบัติ : 
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล :  * 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  * 
โทรศัพท์ :  มือถือ : 
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
ศาสนา :  เชื้อชาติ :  สัญชาติ :  * 
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน :  * 
โทรศัพท์ : 
อายุ :   ปี* 
ส่วนสูง :   ซม.* 
น้ำหนัก :   กก.* 
สถานภาพสมรส :   โสด   สมรส   อื่นๆ
ประวัติการศึกษา
 มัธยมศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา : 
คุณวุฒิ : 
สาขา : 
เกรดเฉลี่ย : 
เดือน/ปี(จาก-ถึง) : 
 อาชีวศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 อื่นๆ
ประวัติการทำงาน
 1. ชื่อบริษัท : 
ตำแหน่ง : 
จาก-ถึง : 
โทรศัพท์ : 
กิจการ : 
เงินเดือน : 
รายได้/เดือน : 
สาเหตุที่ออก : 
ลักษณะงานที่ทำ : 
 2. ชื่อบริษัท : 
 3. ชื่อบริษัท : 
บุคคลอ้างอิง : 
ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ :   ดีมาก   ดี  พอใช้
อื่นๆ :     ดีมาก   ดี   พอใช้
อัตราเงินเ้ดือนที่ต้องการ :  * 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : 
บริษัท ไอ.ซี.โอ. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 2991/32 ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-370-1334-6 อีเมล์ : smm@isonbyiseothailand.com
Copyright 2009 © Iseo Import-Export Co.,Ltd (Accessories Door). All Rights Reserved.